Polityka prywatności

POLITYKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

Korzystając w sposób odpowiedzialny z informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, spółka Sarantis Polska S.A. (w odniesieniu do której dalej stosuje się określenie “Spółka” lub “my”) stara się oferować Państwu obsługę, która spełni potrzeby osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Zobowiązani jesteśmy szanować Państwa prywatność oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych i prywatności.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega niniejszym warunkom, stosownym przepisom zawartych w ramach prawnych Grecji oraz Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych, włączając w to ogólne rozporządzenie o ochronie danych (2016/679), a także stosownym decyzjom, wytycznym i regulacjom wydanym przez grecki organ ochrony danych.

Polityka prywatności („Polityka”) wchodzi w skład „Warunków korzystania z naszej witryny internetowej”, stanowi ich integralną część i może być zmieniana. Zalecamy regularnie sprawdzanie naszej Polityki ochrony danych, abyście Państwo zawsze posiadali aktualne informacje na temat wszelkich zmian. Odwiedzając naszą Witrynę internetową i poruszając się po niej, akceptujecie Państwo niniejszą Politykę ochrony danych w jej brzmieniu obowiązującym w danym czasie. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian, zadbamy o to, aby w naszej Witrynie umieszczone zostało stosowne powiadomienie dla osób odwiedzających.

W niniejszej Polityce wyjaśniono sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i/lub wykorzystujemy informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszej Witryny, i które zawierają odnośnik do niniejszej Polityki ze wszelkimi późniejszymi zmianami. W niniejszej Polityce opisano również sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje osobowe, które nam Państwo przekazujecie. Zawarto w niej również informacje dotyczące dokonywanych przez Państwa wyborów w zakresie wykorzystywania, dostępu, przekazywania, korygowania oraz usuwania swoich informacji osobowych.

1. Informacje przez nas gromadzone
Gromadzimy informacje na Państwa temat po to, aby realizować swoje usługi. Aby móc na jak najwyższym poziomie świadczyć swoje usługi na Państwa rzecz, a także wypełniać zadania wynikające ze stosunku łączącego nas z Państwem, kluczowe znaczenie ma dla nas możliwość gromadzenia i wykorzystywania informacji zgodnie z niniejszą Polityką.
  
1.1 Informacje przekazywane przez Państwa

Gdy podajecie Państwo swoje dane w celu skontaktowania się ze Spółką, gromadzimy i przechowujemy Państwa dane wyłącznie w wymienionym wyżej celu. W tym kontekście gromadzimy podawane przez Państwa dane, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego.

1.2 Informacje gromadzone przez nas automatycznie

Gdy korzystacie Państwo z Witryny internetowej, Państwa urządzenie automatycznie przekazuje nam informacje, dzięki czemu możemy zareagować i dopasować naszą odpowiedź do Państwa potrzeb. Informacje, które gromadzimy w sposób automatyczny, obejmują informacje techniczne na temat Państwa komputera, np. Państwa adres protokołu internetowego (IP) lub inny identyfikator urządzenia, rodzaj urządzenia, z którego Państwo korzystacie, oraz wersję systemu operacyjnego. Informacje, które gromadzimy, mogą także obejmować informacje dotyczące użytkowania oraz statystykę dotyczącą Państwa aktywności w Witrynie. Informacje takie mogą obejmować adresy naszych stron internetowych, które Państwo odwiedziliście, adresy stron odsyłających oraz końcowych, liczbę odsłon, długość pobytu na stronie, liczbę kliknięć, rodzaj platformy, dane lokalizacyjne (jeżeli na swoim urządzeniu mobilnym aktywowaliście Państwo dostęp do swojej lokalizacji), a także inne informacje na temat sposobu, w jaki korzystaliście Państwo z Platformy.

Informacje te gromadzone są za pomocą Plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia. Zdecydowanie zalecamy Państwu zapoznanie się naszą „Polityką dotyczącą plików cookie”, aby dowiedzieć się więcej o tych plikach, sposobie, w jaki je wykorzystujemy, oraz o sposobie, w jaki możecie Państwo kontrolować wykorzystywanie takich plików.

2. Dlaczego gromadzimy Państwa informacje?
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w poniższych celach:


Cel

Wyjaśnienie

Świadczenie usług

Przeglądając naszą Witrynę, możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego i podać nam swoje dane osobowe. Zgromadzimy Państwa dane osobowe, aby zaoferować Państwu usługi, których żądacie, bądź aby sprostać Państwa potrzebom podczas korzystania przez Państwa z naszych usług, albo aby skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z realizacją naszych usług.

Doskonalenie usług

Przechowujemy Państwa dane oraz historię korzystania z naszych usług, aby tworzyć statystyki, które pozwalają nam lepiej oceniać wizyty oraz sposób poruszania się użytkowników po naszej witrynie po to, aby ulepszać znajdujące się w niej treści oraz strukturę naszej witryny.

Reklama ukierunkowana

Jeżeli wyrazicie Państwo swoją zgodę na otrzymywania reklam ukierunkowanych na podstawie Państwa preferencji lub segmentacji klientów, to skorzystamy z zautomatyzowanych środków do przetwarzania informacji, które Państwo przekazujecie, oraz historii operacji dokonanych przez Państwa za pośrednictwem naszej Witryny, aby przesyłać Państwu wiadomości, specjalne oferty oraz materiały promocyjne odpowiadające Państwa profilowi i preferencjom.Jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych gromadzonych za pomocą plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą „Polityką dotyczącą plików cookie”.http://www.kolastyna.pl/en/legal/cookies/

6. Odbiorcy Państwa danych

Dostęp do Państwa danych może być udzielony wyłącznie naszym należycie upoważnionym pracownikom lub partnerom biznesowym, którzy działają w naszym imieniu w zakresie realizacji wymienionych wyżej celów przetwarzania, oferując swoje usługi informatyczne w celu rejestracji i przechowywania Państwa danych, obsługi naszej witryny bądź przeprowadzania badań rynkowych.

7. Długość okresu przetwarzania

Okresy przechowywania przez nas danych mogą znacząco się od siebie różnić w zależności od rodzaju informacji oraz sposobu ich wykorzystywania. Długość takich okresów przechowywania oparta jest na kryteriach, do których należą: prawnie obowiązujące okresy przechowywania, trwające lub potencjalne spory, przynależne nam prawa własności intelektualnej lub prawa własności, wymagania umowne, dyrektywy lub potrzeby operacyjne, a także archiwizacja danych historycznych. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 5 lat od momentu, kiedy ostatni raz korzystaliście Państwo z naszych usług. Państwa dane zostaną w związku z tym usunięte, chyba że odnowicie Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie. W dowolnym czasie możecie Państwo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane.

8. Prawa, które Państwu przysługują

Nasza spółka gwarantuje przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także zapewnia Państwu możliwość skorzystania z takich praw.

Macie Państwo prawo zażądać:

8.1 Dostępu do swoich danych osobowych.

8.2 Poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub niepełne.

8.3 Usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji praw przysługujących spółce Sarantis Polska S.A. lub osobom trzecim, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny albo w celu obrony przysługujących nam praw przed sądem lub innymi organami.

8.4 Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych tylko do określonych celów

8.5 Wycofania w dowolnym czasie swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i/lub na potrzeby reklamy ukierunkowanej, w drodze przesłania wiadomości e-mailowej lub pisemnego żądania na adres iod@sarantisgroup.com, korzystając z poniższych danych kontaktowych. . W takim przypadku, proces przetwarzania zostanie przez nas zawieszony, niemniej jednak nie wpłynie to na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu takiego wycofania.
W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, zalecamy Państwu skorzystanie z naszego „Formularza żądania osoby, której dane dotyczą” i przedłożenia go zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w naszej witrynie www.sarantisgroup.com. Możecie Państwo także wysłać do nas wiadomość e-mailową albo pisemne żądanie korzystając z naszych danych kontaktowych poniżej.

Jeżeli sądzicie Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw do ochrony danych, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Dane kontaktowe
SARANTIS POLSKA S.A., Puławska 42C, 05-500 Piaseczno

Telefon: +48 22 715 98 00

iod@sarantisgroup.com