Regulamin


REGULAMIN

1. Goście/użytkownicy stron oraz usług dostępnych w witrynie www.kolastyna.pl powinni dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewyrażenia zgody na przewidziane w nim warunki, proszeni są o NIEKORZYSTANIE Z WITRYNY. Korzystanie z witryny oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez użytkownika, a także zobowiązanie do jego przestrzegania. Postanowienia o charakterze prawnym oraz warunki zawarte w niniejszym regulaminie odnoszą się do wszystkich stron internetowych w witrynie www.kolastyna.pl, o ile na danej stronie w sposób wyraźny nie wskazano inaczej.
 
2. Ograniczenie odpowiedzialności: Wchodząc na niniejszą witrynę internetową, goście/użytkownicy stron i usług dostępnych w witrynie internetowej www.kolastyna.pl akceptują fakt, że korzystają z nich na swoją własną odpowiedzialność, oraz że żadna ze stron uczestnicząca w tworzeniu, przygotowaniu i publikacji niniejszej witryny internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Spółka nie ponosi m.in. odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, następcze lub pośrednie, ani za jakiekolwiek koszty lub wydatki (w tym honoraria adwokackie, honoraria rzeczoznawców bądź inne wydatki) mogące powstać w sposób bezpośredni lub pośredni w wyniku dostępu do niniejszej witryny internetowej, korzystania z niej lub zapoznawania się z zawartymi w niej informacjami bądź w wyniku pobrania dowolnego materiału, tekstu, danych, obrazów, plików wideo lub audio z niniejszej witryny, w tym m.in. za skutki działania wirusa, robaka, działania podjętego przez człowieka lub zaniechania z jego strony, niewłaściwego działania dowolnego systemu, linii telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, programu lub jakiegokolwiek innego błędu, niedopatrzenia lub opóźnienia związanego z transmisją danych z komputera albo z połączeniem sieciowym.

3. Spółka SARANTIS POLSKA S.A., właściciel witryny internetowej (www.kolastyna.pl) dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia tego, aby informacje oraz wszystkie treści zamieszczane w we wspomnianej witrynie były jak najbardziej dokładne, przejrzyste, terminowo przekazywane, kompletne i dostępne, przy czym nie udziela przy tym żadnych gwarancji, a zatem nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. W żadnym przypadku spółka SARANTIS POLSKA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która może powstać po stronie gościa/użytkownika biorąc pod uwagę wspomniane wyżej korzystanie z niniejszej witryny internetowej.

4. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej: Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej, w tym m.in. teksty, nazwy, nazwy marek, znaki graficzne, elementy graficzne, elementy wyświetlane, zdjęcia, pliki wideo lub audio oraz ogólnie wszelkiego rodzaju pliki, stanowią własność intelektualną Spółki SARANTIS POLSKA S.A. i podlegają krajowym i międzynarodowym przepisom regulującym kwestię własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków, w których jednoznacznie uznaje się prawa osób trzecich. A zatem, zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, przechowywanie, sprzedawanie, przesyłanie, dystrybuowanie, wydawanie, wykonywanie, pobieranie, tłumaczenie i zmienianie owych treści w jakikolwiek sposób, w tym w części, jest stanowczo zakazane bez wyraźnej, uprzedniej zgody ze strony Spółki SARANTIS POLSKA S.A., chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Użytkownik/gość przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści zawarte na stronach niniejszej witryny podlegają prawom autorskim lub stanowią własność intelektualną Spółki SARANTIS POLSKA S.A. lub stron trzecich (na mocy umowy licencyjnej), a zatem nieuprawnione ich wykorzystywanie może podlegać grzywnie lub karze.

5. Gość/użytkownik niniejszej witryny musi przestrzegać przepisów polskich, europejskich i międzynarodowych, a także stosownych przepisów prawa telekomunikacyjnego, powstrzymując się jednocześnie od wykorzystywania w sposób bezprawny i niewłaściwy treści oraz usług oferowanych w niniejszej witrynie. Użytkownik/gość odpowiada za wszelkie ewentualne szkody po stronie niniejszej witryny spowodowane swoim nieodpowiednim lub niewłaściwym korzystaniem z oferowanych usług.

6. Zachowanie niezgodne z prawem lub niewłaściwe: Gość/użytkownik niniejszej witryny nie może publikować w niniejszej witrynie ani przesyłać na niej żadnych materiałów pornograficznych, nieprzyzwoitych, bluźnierczych, zniesławiających, obraźliwych, zawierających pogróżki, nielegalnych lub innych, które mogłyby być przejawem zachowania, które mogłoby stanowić przestępstwo, spowodować powstanie odpowiedzialności cywilnej albo naruszać jakiegokolwiek prawo w inny sposób, bądź zachęcać do takiego zachowania. Mimo że Spółka SARANTIS POLSKA S.A. lub dowolna inna strona biorąca udział w tworzeniu, przygotowaniu albo publikacji niniejszej witryny internetowej może monitorować, przeglądać lub rewidować treści przesyłane lub wysyłane za pośrednictwem witryny, to Spółka SARANTIS POLSKA S.A. i wszystkie strony biorące udział w tworzeniu, przygotowaniu lub publikacji niniejszej witryny internetowej zrzekają się odpowiedzialności mogącej wynikać z takich treści, w tym m.in. odpowiedzialności z tytułu roszczeń za zniesławienie, obrazę, bluźnierstwo, przestępcze podszywanie się pod inną osobę lub naruszenie praw autorskich.

7. Hiperłącza: Pomimo iż niniejsza witryna internetowa może posiadać łącza do innych witryn internetowych, Spółka SARANTIS POLSKA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści i usługi oferowane w innych witrynach powiązanych za pomocą hiperłączy lub banerów, nie udziela się także gwarancji co do dostępności takich innych witryn. Spółka SARANTIS POLSKA S.A. nie udziela bezpośredniej lub pośredniej aprobaty lub poparcia w odniesieniu do witryn w ten sposób powiązanych oraz zaprzecza istnieniu jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej relacji czy też związku opartego na sponsorowaniu lub na partnerstwie z witrynami w ten sposób powiązanymi, chyba że jest to w sposób wyraźny określone. Wchodząc na niniejszą witrynę, gość/użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka SARANTIS POLSKA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy, które mogą pojawić podczas wizyty w witrynach/korzystania z witryn powiązanych z niniejszą witryną za pośrednictwem łączy, za które to problemy wyłączną odpowiedzialność ponoszą operatorzy owych witryn.

8. Zmiana niniejszego regulaminu: Spółka SARANTIS POLSKA S.A. zachowuje prawo do wprowadzenia zmian niniejszych postanowień o charakterze prawnym w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia lub dopełniania innego obowiązku z tego tytułu. Użytkownicy/goście powinni każdorazowo sprawdzać, czy nie wprowadzono ewentualnych zmian, przy czym dalsze korzystanie przez nich z witryny oznacza, iż akceptują zmiany w regulaminie.  W przeciwnym wypadku użytkownicy/goście, powinni powstrzymać się od korzystania z niniejszej witryny.

9. Obowiązujące prawo: Niniejszy regulamin stanowiący umowę dotyczącą określonego sposobu korzystania z witryny internetowej podlega przepisom prawa polskiego, zasadom i regulacjom prawa europejskiego oraz stosownym przepisom międzynarodowym i należy go interpretować w dobrej wierze, zgodnie z zasadami etyki biznesowej, a także zgodnie z finansowym i społecznym wymiarem praw. Jeżeli dane postanowienie uznane zostanie za niezgodne z prawem, a przez to nieważne lub podlegające unieważnieniu, to z mocy prawa postanowienie takie przestaje obowiązywać bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. Wszelkie zmiany warunków niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i włączenia do niniejszego dokumentu pod rygorem nieważności. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze wspomnianej umowy będą rozstrzygane przez sądy w Warszawie.

10. Zarządzanie danymi osobowymi gości/użytkowników niniejszej witryny i ochrona takich informacji podlega postanowieniom przewidzianym w niniejszej sekcji, jak również przepisom prawa polskiego (w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych ze zmianami, jak również innym stosownym regulacjom prawnym) oraz prawa europejskiego. Każda ewentualna regulacja mogąca pojawić się w przyszłości zostanie włączona do  niniejszej sekcji. Jeżeli gość/użytkownik nie wyraża zgody na przewidziane w niniejszej sekcji zasady ochrony danych osobowych, nie może korzystać z usług  oferowanych w niniejszej witrynie. Korzystanie z niniejszej witryny wymaga od gości/użytkowników podania danych osobowych. Gość/użytkownik jednoznacznie zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Spółkę SARANTIS POLSKA S.A. w celach promocyjnych i marketingowych. Niniejsza witryna zapewnia osobisty charakter Państwa danych i nieujawnianie takich danych osobom trzecim (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, przy czym dane ujawniane będą jedynie organom nadzoru). Niniejsza witryna internetowa przechowuje pliki z przekazywanymi przez gości/użytkowników danymi osobowymi jedynie w celach komunikowania się, w celach statystycznych oraz w celu poprawy świadczonych usług, przy czym dane te w części lub w całości mogą być przetwarzane dla celów statycznych, badania rynku lub poprawy świadczonych usług, jak również w celach promocyjnych albo marketingowych. Goście/użytkownicy mogą kontaktować się z odpowiednim działem Spółki telefonicznie pod numerem + 48 22 715 98 00 lub adresem spółki SARANTIS POLSKA S.A. (Puławska 42 C, 05-500 Piaseczno) w sprawach dotyczących swoich danych osobowych oraz w przypadku konieczności ich korekty, zmiany lub usunięcia.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zarządzania danymi osobowymi i ochrony tych danych w witrynie internetowej, proszę kliknąć na poniższe łącze: Polityka prywatności.

11. Niniejsza witryna korzysta z “ciasteczek” (cookies) – technologii używanej w celu zidentyfikowania określonych usług i stron w niniejszej witrynie z myślą o gościu/użytkowniku. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe (maksymalnie 4 KB), które mogą być przechowywane na twardym dysku każdego gościa/użytkownika, bez uzyskiwania informacji o jakimkolwiek dokumencie lub pliku znajdującym się na komputerze użytkownika. Ciasteczek używa się po to, aby ułatwić gościowi/użytkownikowi dostęp do określonych stron i usług w niniejszej witrynie bądź do celów statystycznych. Gdy użytkownik/gość wchodzi do witryny www.kolastyna.pl, proszony jest o wyrażenie swojej zgody na umieszczenie ciasteczek za pośrednictwem niniejszej witryny. Jeżeli gość/użytkownik nie zezwoli na użycie ciasteczek, może mieć trudności z korzystaniem ze pewnych obszarów witryny. Gość/użytkownik może skonfigurować swój serwer w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienie ilekroć określone strony/usługi niniejszej witryny korzystają z ciasteczek oraz ustawić opcję niezezwalającą za użycie ciasteczek.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zarządzania danymi osobowymi i ochrony tych danych w witrynie internetowej, proszę kliknąć na poniższe łącze: Polityka prywatności.

12. W przypadku użytkowników poniżej 18 roku życia przyjmuje się, iż podanie w witrynie www.kolastyna.pl danych osobowych jest w każdym przypadku równoznaczne z udzieleniem uprzedniej zgody ze strony rodziców / opiekunów.